De plannen en de programmalijnen

Het regionaal Investeringsfonds heeft een subsidie toegezegd voor de opschaling van House of Hospitality in de periode 2023-2026. Daarin moet het samenwerkingsverband verder professionaliseren door middel van verdieping, verbreding en onderzoek.

Dit wordt georganiseerd langs vier programmalijnen: werving en selectie, innovatie van het onderwijs, onderzoekend vermogen en community. Tijdens de Meet Up werden de programmalijnen kort besproken en werden de plannen uiteengezet.

Werving en selectie

Instroom en talentbehoud zijn leidend in de gezamenlijke ambitie van House of Hospitality. Werving en selectieactiviteiten zullen daarom verder worden uitgebreid in co-creatie met de partners, onder andere door de ontwikkeling van een hospitality-platform. Door samen te werken bieden wij loopbaanperspectieven aan iedereen die ambitie heeft in de hospitality. De House of Hospitality Academy wordt een platform waar een leven lang ontwikkelen centraal staat. Partners bieden hier o.a. masterclasses, workshops en trainingen aan. Met elkaar werken we aan een uitdagende en toekomstbestendige hospitality-arbeidsmarkt.

Innovatie

House of Hospitality staat al vanaf het begin voor innovatie van het onderwijs. Ook in de periode 2023-2026 is dit een belangrijke programmalijn. Hier worden hybride leeromgevingen en hubs, zoals de samenwerking op het Leidseplein, doorontwikkeld. Het onderwijs wordt modulair vormgegeven, zodat er flexibiliteit ontstaat en maatwerk kan worden geleverd. Modules kunnen worden afgesloten met een certificaat. Dit past bij het bieden van loopbaanpaden en een leven lang ontwikkelen. De rol van docenten en praktijkbegeleiders wordt verder geprofessionaliseerd, met als specifiek aandachtspunt het leerdoelgericht coachen. Verder zullen de komende jaren worden besteed aan het opzetten van de House of Hospitality Academy waar onder andere experts uit het netwerk trainingen, workshops of masterclasses aanbieden en waar het on the job onderwijs verder wordt gepromoot.

Onderzoek

Hotelschool The Hague is een van de partners die prominent bij de programmalijn Onderzoekend vermogen is betrokken. Hier wordt toekomstgericht onderzoek uitgevoerd. Hbo-studenten, soms ook samen met mbo-studenten pakken in co-creatie met partners actuele vraagstukken en bedrijfschallenges op. De onderzoekslijnen waar men zich vooral op richt zijn skills based opleiden, inclusie en diversiteit en duurzame samenwerking. Voorbeelden van vraagstukken zijn duurzaam talentmanagement of robotisering. 

Community

De House of Hospitality Community bouwt al enkele jaren aan specifieke community-groepen, zoals alumni, experts, stage- en praktijkpartners, hybride partners en een groep onderzoek en innovatie. Binnen de communities wordt kennis gedeeld. De communities organiseren kennistafels, actietafels en mediatafels. Dat wil zeggen dat kennis wordt vergaard en uitgewisseld, dat daaruit een actieplan voortkomt waaraan enkele communityleden zich committeren. Vervolgens wordt over de actie gecommuniceerd via de verschillende kanalen van House of Hospitality, maar ook en vooral de kanalen van de communityleden zelf.

Heeft u een vraagstuk op het gebied duurzaam opleiden of een duurzame hospitality-arbeidsmarkt, stuur die vraag naar info@houseofhospitality.amsterdam

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief